Voorwaarden

1. Basisbepalingen

1.1. Tech Solutions Deliveries, Services and Offerings. transactions with Gamecardshop (hereinafter “seller”) are made exclusively on the basis of these terms and conditions (hereinafter “GTC”). Therefore, they also apply to all future business relationships, even if they are not expressly agreed upon again. The buyer’s (hereinafter, the “customer”) references to its terms and conditions are contradicted.

1.2. Deze AV gelden zowel voor consumenten (§ 13 BGB) als voor ondernemers (§ 14 BGB). Indien de volgende voorwaarden geen afzonderlijke noot bevatten, gelden alle voorwaarden in gelijke mate voor overeenkomsten met ondernemers en consumenten.

1.3. De aanvullingen of wijzigingen van de voorwaarden behoeven de schriftelijke bevestiging van de vervoerder. Het origineel van de bestelling is bepalend voor de inhoud van het contract.

1.4. Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in het ontwerp en de vorm van de Goederen, mits deze wijzigingen niet van fundamentele aard zijn en het contractuele doel niet wezenlijk wordt beperkt.

1.5 Door het plaatsen van de bestelling overeenkomstig artikel 2.2 aanvaardt de klant deze AV.

2. Sluiting van het contract

2.1. Onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van downloadbare producten (digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd, zoals digitaal beschikbare productsleutels, toegangscodes of andere digitaal beschikbare informatie) inclusief bijbehorende licenties. Door het desbetreffende downloadproduct op onze website te plaatsen, doen wij de klant een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten onder de in de artikelbeschrijving vermelde voorwaarden.

2.2. In het geval van een overeenkomst voor de levering van digitale goederen, in het geval van een overeenkomst voor de levering van software (hierna: "aankoop van software"), is de verkoper verplicht tot de permanente overdracht van de in het licentiecertificaat vermelde software in de objectcode. De verkoper is verantwoordelijk voor het wijzen op de mogelijkheid om de software te downloaden en het verstrekken van een gedrukte of downloadbare versie van de bijbehorende gebruikersdocumentatie. Vóór de volledige betaling van de koopprijs overeenkomstig paragraaf 8 is de geleverde gebruikersdocumentatie onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van de verkoper. Bepalend voor de aard van de software is de beschrijving van het desbetreffende product in de desbetreffende onlineshop of marktplaats van de verkoper. Verkoper moet ook rechten verlenen overeenkomstig paragraaf 4.8.

2.3. De overeenkomst wordt gesloten via het online-winkelwagensysteem: de klant plaatst de geselecteerde producten in de virtuele winkelwagen en voert het elektronische bestelproces uit. Door op de knop te klikken om het bestelproces te voltooien, sluit de klant een juridisch bindend contractaanbod voor de producten in het winkelwagentje. De klant kan het aanbod ook per e-mail naar de verkoper sturen.

2.4. De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden door de klant te vragen te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst. Dit omvat ook de keuze van een betalingswijze in het bestelproces, waarbij de betaling plaatsvindt voordat de bestelde producten worden verzonden. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint de dag nadat het aanbod door de klant is verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag nadat het aanbod is verzonden. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod, zodat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring gebonden is.

2.5. De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is voor het sluiten van het contract gebeurt via e-mail, evenals de levering van downloadbare producten. Daarom moet de klant ervoor zorgen dat het aan ons verstrekte e-mailadres correct is en dat SPAM-filters de ontvangst van e-mails niet verhinderen.

3. Herroepingsrecht

3.1. De consument heeft in het algemeen een herroepingsrecht.

3.2. Meer informatie over het annuleringsrecht vindt u in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper.

3.3. You have the right to revoke this contract within a lifetime from the day of the conclusion of the contract without giving any reason, but not before receipt of the goods and the cancellation policy in text form by e-mail.

4. Garantie

4.1. De wettelijke garantierechten zijn van toepassing.

4.2. De klant wordt verzocht de integriteit en de zichtbare gebreken van de zaak onmiddellijk na levering te controleren en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Indien de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen gevolgen voor zijn wettelijke garantieaanspraken.

4.3. Wat de kwaliteit van het artikel betreft, worden alleen onze eigen informatie en de productbeschrijving van de fabrikant als overeengekomen beschouwd, maar niet andere advertenties, openbare promoties en verklaringen van de fabrikant.

4.4. De garantietermijn bedraagt één jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorte termijn is niet van toepassing:

 • Schade die ons ten onrechte kan worden toegerekend als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en andere schade die opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt;
 • voor zover wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de toestand van het artikel hebben aangenomen;
 • in geval van wettelijke verhaalsrechten die u tegen ons heeft met betrekking tot garantierechten.

4.5. Indien de klant de levering van de verkoper weigert om een andere reden dan een belangrijk gebrek dat het gebruik ernstig beperkt of onmogelijk maakt, ook al heeft de verkoper zich bereid verklaard te voldoen, is de klant in gebreke met de aanvaarding. Acceptatie van de levering kan niet worden geweigerd wegens onbeduidende gebreken.

4.6. De garantie geldt niet voor gebreken die te wijten zijn aan ondeskundig gebruik, systeemcomponenten die in strijd met de contractuele grondslag zijn gewijzigd, gebruik van ongeschikte organisatorische middelen, gebruik in een hardware- of softwareomgeving die niet voldoet aan de in het licentiecertificaat vermelde eisen, ongewone gebruiksomstandigheden of ingrepen in het systeem door klanten of derden. Indien de goederen in verbinding met apparaten van derden worden gebruikt, bestaat er alleen garantie voor functie- en prestatiegebreken indien deze gebreken ook zonder een dergelijke verbinding optreden of indien de compatibiliteit met deze elementen deel uitmaakt van de contractueel overeengekomen kwaliteit.

4.7. Indien een levering gebreken vertoont, kan de verkoper naar keuze het gebrek verhelpen (rectificatie) of een artikel zonder gebreken leveren (vervangende levering). In het laatste geval is de klant verplicht de gebrekkige goederen op verzoek van de verkoper overeenkomstig de wettelijke bepalingen terug te zenden. Indien de klant een consument is, geldt de vorige zin met dien verstande dat het gebruik niet voor zijn waarde mag worden overgedragen of vervangen. De klant moet de verkoper tijd en gelegenheid geven voor verdere prestaties, in het bijzonder voor herstel.

 • Toekenning van rechten in een contract voor de levering van software
 1. Punt 4.8. is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten voor de aankoop van software overeenkomstig punt 2.2.
 2. Met de volledige betaling van de koopprijs krijgt de klant een niet-exclusief en onbeperkt recht om de goederen te gebruiken in de mate die in het contract wordt toegekend. De verkoper kan het gebruik van de goederen reeds voor dit tijdstip voorlopig toestaan. De goederen mogen slechts door een maximaal aantal natuurlijke personen die overeenkomen met de door de klant gekochte goederen gelijktijdig worden gebruikt. Tot het toegestane gebruik behoort de installatie van de software, het laden ervan in het hoofdgeheugen en het gebruik zoals door de klant bedoeld. In geen geval heeft de klant het recht het gekochte te verhuren of in sublicentie te geven, het openbaar te verveelvoudigen of via kabel of draadloos toegankelijk te maken, of het tegen vergoeding of gratis aan derden ter beschikking te stellen. Artikel 4.9 c) blijft onverlet.
 3. De klant heeft het recht een reservekopie van de software te maken indien dit nodig is om het toekomstige gebruik ervan te verzekeren.
 4. De klant heeft het recht het gekochte exemplaar van de software definitief aan een derde over te dragen door afgifte van de documentatie. In dit geval zult u het gebruik van de software volledig staken, alle geïnstalleerde kopieën van de software van uw computers verwijderen en alle kopieën op andere gegevensdragers wissen of aan de verkoper overhandigen, tenzij u wettelijk verplicht bent deze langer te bewaren. Op verzoek van de verkoper zal de klant schriftelijk bevestigen dat de bovengenoemde maatregelen volledig zijn uitgevoerd of, indien nodig, de redenen voor een langere bewaring toelichten. Bovendien zal de klant met de derde uitdrukkelijk overeenkomen om de omvang van de toekenning van rechten overeenkomstig dit punt 4.9 in acht te nemen. Splitsing van gekochte volumepakketten is niet toegestaan.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. Tenzij anders vermeld in de productomschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de beschrijving van het betreffende product.

5.2. Voor verzendingen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die door de klant worden gedragen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de kosten van bankoverschrijvingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkosten) of invoerrechten of -belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overschrijving indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

5.3. De betalingsmogelijkheden worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper of op de respectieve marktplaats.

5.4. Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

5.5. Bij betaling via een door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal") aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling via PayPal verwerkt, met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden van PayPal, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of, als de klant geen PayPal-rekening heeft , onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5.6. Indien de klant in gebreke blijft, zijn wij gerechtigd rente in rekening te brengen tegen het tarief dat commerciële banken in rekening brengen voor openstaande schulden, maar ten minste 4% boven het discontotarief van de Bundesbank, vermeerderd met de toepasselijke wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. De rente is onmiddellijk verschuldigd.

6. Leverings- en verzendingsvoorwaarden

6.1. De digitale inhoud wordt de klant in elektronische vorm als download ter beschikking gesteld door het verstrekken van een downloadlink. Productcodes worden naar de klant gemaild.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1. Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen waarop wij uit hoofde van zakelijke betrekkingen met de klant recht hebben, volledig zijn betaald.

7.2. De bevestiging van het eigendomsvoorbehoud vormt geen terugtrekking uit de overeenkomst. Wij hebben echter het recht om na een redelijke termijn op andere wijze over de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te beschikken en dezelfde of gelijkwaardige goederen aan de klant te leveren na volledige betaling van de koopprijs.

 

8. Slotbepalingen

8.1. De contractpartner is slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper gerechtigd rechten en vorderingen uit de contractuele relatie aan derden over te dragen. § 354a HGB blijft onaangetast; § 354a HGB geldt niet voor consumenten.

8.2. Met het begin van de zakelijke relatie worden klantgegevens, die ook persoonsgegevens kunnen zijn, opgeslagen en, voor zover nodig voor de uitvoering van de bestelling, verwerkt en doorgegeven.

8.3. Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing, met uitsluiting van het UN-kooprecht en verwijzingen naar het internationale proces- en privaatrecht. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover niet-verplichte bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, een ruimere bescherming bieden.

8.4. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met de overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, is de maatschappelijke zetel van de verkoper; de verkoper heeft echter het recht de klant te dagvaarden in elke wettelijk toegelaten bevoegde rechtbank. Deze regeling is niet van toepassing op consumenten

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)

nl_BEBE
0
  0
  Uw mandje
  Uw winkelwagen is leegTerug naar de winkel