Ehdot ja edellytykset

1. Perussäännökset

1.1. Tech Solutions Deliveries, Services and Offerings. transactions with Gamecardshop (hereinafter “seller”) are made exclusively on the basis of these terms and conditions (hereinafter “GTC”). Therefore, they also apply to all future business relationships, even if they are not expressly agreed upon again. The buyer’s (hereinafter, the “customer”) references to its terms and conditions are contradicted.

1.2. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan sekä kuluttajiin (BGB 13 §) että yrittäjiin (BGB 14 §). Jos seuraavissa ehdoissa ei ole erillistä huomautusta, kaikkia ehtoja sovelletaan yhtä lailla sekä yrittäjien että kuluttajien kanssa tehtyihin sopimuksiin.

1.3. Ehtojen lisääminen tai muuttaminen edellyttää kuljetusyrityksen kirjallista vahvistusta. Ostotilauksen alkuperäiskappale on ratkaiseva sopimuksen sisällön kannalta.

1.4. Voimme tehdä muutoksia tavaroiden suunnitteluun ja muotoon edellyttäen, että nämä muutokset eivät ole luonteeltaan olennaisia ja että sopimuksen tarkoitusta ei ole olennaisesti rajoitettu.

1.5 Tehdessään tilauksen kohdan 2.2 mukaisesti asiakas hyväksyy nämä yleiset sopimusehdot.

2. Sopimuksen tekeminen

2.1. Sopimuksen kohteena on ladattavien tuotteiden myynti (digitaalinen sisältö, jota ei toimiteta fyysisellä tietovälineellä, kuten digitaalisesti saatavilla olevat tuoteavaimet, pääsykoodit tai muu digitaalisesti saatavilla oleva tieto), mukaan lukien niihin liittyvät lisenssit. Asettamalla kyseisen ladattavan tuotteen verkkosivuillemme annamme asiakkaalle sitovan tarjouksen sopimuksen tekemisestä kohteen kuvauksessa määritellyin ehdoin.

2.2. Kun kyseessä on digitaalisten tavaroiden luovutusta koskeva sopimus, kun kyseessä on ohjelmistojen luovutusta koskeva sopimus (jäljempänä "ohjelmistojen osto"), myyjä on velvollinen luovuttamaan pysyvästi lisenssitodistuksessa määritellyn ohjelmiston objektikoodissa. Myyjä on vastuussa siitä, että hän ilmoittaa mahdollisuudesta ladata ohjelmisto ja toimittaa painetun tai ladattavan version siihen liittyvistä käyttöasiakirjoista. Ennen kuin kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan kohdan 8 mukaisesti, toimitettuun käyttäjädokumentaatioon sovelletaan myyjän omistusoikeusvarausta. Ohjelmiston luonteen kannalta ratkaisevaa on kyseisen tuotteen kuvaus myyjän verkkokaupassa tai markkinapaikalla. Myyjän on myös myönnettävä kohdan 4.8 mukaiset oikeudet.

2.3. Sopimus tehdään verkkokaupan ostoskorijärjestelmän kautta: asiakas asettaa valitsemansa tuotteet virtuaaliseen ostoskoriin ja suorittaa sähköisen tilausprosessin. Klikkaamalla painiketta tilausprosessin loppuun saattamiseksi asiakas tekee ostoskorissa olevia tuotteita koskevan oikeudellisesti sitovan sopimustarjouksen. Asiakas voi myös lähettää tarjouksen myyjälle sähköpostitse.

2.4. Myyjä voi hyväksyä asiakkaan tarjouksen viiden päivän kuluessa pyytämällä asiakasta maksamaan tilauksen tekemisen jälkeen. Tähän kuuluu myös maksutavan valinta tilausprosessissa, jonka kautta maksu suoritetaan ennen tilattujen tuotteiden lähettämistä. Tarjouksen hyväksymisaika alkaa seuraavana päivänä sen jälkeen, kun asiakas on lähettänyt tarjouksen, ja päättyy viidennen päivän lopussa tarjouksen lähettämisestä. Jos myyjä ei hyväksy asiakkaan tarjousta edellä mainitussa ajassa, se katsotaan tarjouksen hylkäämiseksi, minkä seurauksena asiakas ei ole enää sidottu tahdonilmaisuunsa.

2.5. Tilauksen käsittely ja kaikkien sopimuksen tekemiseen tarvittavien tietojen toimittaminen tapahtuu sähköpostitse, samoin kuin ladattavien tuotteiden toimittaminen. Siksi asiakkaan on varmistettava, että meille annettu sähköpostiosoite on oikea ja että SPAM-suodattimet eivät estä sähköpostiviestien vastaanottamista.

3. Peruuttamisoikeus

3.1. Kuluttajilla on yleensä oikeus peruuttaa sopimus.

3.2. Löydät lisätietoja peruutusoikeudesta myyjän peruutusehdoista.

3.3. You have the right to revoke this contract within a lifetime from the day of the conclusion of the contract without giving any reason, but not before receipt of the goods and the cancellation policy in text form by e-mail.

4. Takuu

4.1. Lakisääteiset takuuoikeudet ovat voimassa.

4.2. Asiakasta pyydetään tarkistamaan tuotteen eheys ja ilmeiset puutteet välittömästi toimituksen jälkeen ja ilmoittamaan mahdollisista valituksista meille mahdollisimman pian. Jos asiakas ei noudata tätä, sillä ei ole vaikutusta hänen lakisääteisiin takuuvaatimuksiinsa.

4.3. Tuotteen laadun osalta ainoastaan omat tietomme ja valmistajan tuotekuvaus katsotaan hyväksytyiksi, mutta ei muita mainoksia, julkisia myynninedistämistoimia ja valmistajan lausuntoja.

4.4. Takuuaika on yksi vuosi tavaran toimituksesta. Lyhennettyä määräaikaa ei sovelleta:

 • Vahingot, jotka on aiheettomasti aiheutettu meille hengelle, ruumiille tai terveydelle aiheutuneen vamman seurauksena, sekä muut tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutetut vahingot;
 • siltä osin kuin olemme vilpillisesti salanneet vian tai ottaneet vastuun tuotteen kunnosta;
 • lakisääteiset takautumisoikeudet, joita sinulla on meitä vastaan takuuoikeuksiin liittyen.

4.5. Jos asiakas kieltäytyy myyjän toimittamasta tavaraa muusta syystä kuin merkittävän virheen vuoksi, joka rajoittaa vakavasti käyttöä tai tekee sen mahdottomaksi, vaikka myyjä on ilmoittanut olevansa valmis noudattamaan sitoumuksiaan, asiakas laiminlyö vastaanottamisen. Toimituksen hyväksymistä ei voida evätä merkityksettömien virheiden vuoksi.

4.6. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä, sopimusperusteiden vastaisesti muutetuista järjestelmäkomponenteista, riittämättömistä organisatorisista keinoista, käytöstä laitteisto- tai ohjelmistoympäristössä, joka ei täytä lisenssitodistuksessa määriteltyjä vaatimuksia, epätavallisista käyttöolosuhteista tai asiakkaiden tai kolmansien osapuolten järjestelmään tekemistä toimenpiteistä. Jos tavaroita käytetään yhdessä kolmansien osapuolten laitteiden kanssa, takuu toiminnallisista ja suorituskykyyn liittyvistä vioista on olemassa vain, jos tällaisia vikoja esiintyy myös ilman tällaista yhteyttä tai jos yhteensopivuus näiden elementtien kanssa on osa sopimuksessa sovittua laatua.

4.7. Jos toimituksessa on virhe, myyjä voi valita, korjataanko virhe (oikaisu) vai toimitetaanko virheetön tuote (korvaava toimitus). Jälkimmäisessä tapauksessa asiakas on velvollinen palauttamaan viallisen tavaran myyjän pyynnöstä lain säännösten mukaisesti. Jos asiakas on kuluttaja, sovelletaan edellistä virkettä sillä varauksella, että käyttöjä ei saa luovuttaa tai korvata niiden arvosta. Asiakkaan on annettava myyjälle aikaa ja tilaisuus lisäsuoritukseen, erityisesti korjaamiseen.

 • Oikeuksien myöntäminen ohjelmistotoimitussopimuksessa
 1. Kohta 4.8. koskee yksinomaan 2.2 kohdan mukaisia ohjelmistojen ostosopimuksia.
 2. Maksamalla kauppahinnan kokonaisuudessaan asiakas saa ei-yksinomaisen ja rajoittamattoman oikeuden käyttää tavaroita sopimuksessa myönnetyssä laajuudessa. Myyjä voi antaa väliaikaisen luvan tavaroiden käyttöön jo ennen tätä ajankohtaa. Tavaroita saa käyttää samanaikaisesti vain asiakkaan ostamia tavaroita vastaava määrä luonnollisia henkilöitä. Sallittuun käyttöön kuuluu ohjelmiston asentaminen, sen lataaminen keskusmuistiin ja käyttö asiakkaan tarkoittamalla tavalla. Asiakkaalla ei missään tapauksessa ole oikeutta vuokrata tai alilisensoida ostettuja tavaroita, jäljentää niitä julkisesti tai asettaa niitä saataville kaapeleitse tai langattomasti tai antaa niitä kolmansien osapuolten käyttöön maksua vastaan tai maksutta. Kohta 4.9 c) ei vaikuta tähän.
 3. Asiakkaalla on oikeus luoda ohjelmistosta varmuuskopio, jos se on tarpeen sen tulevan käytön varmistamiseksi.
 4. Asiakkaalla on oikeus siirtää ostettu ohjelmistokopio pysyvästi kolmannelle osapuolelle toimittamalla asiakirjat. Tässä tapauksessa käyttäjän on lopetettava ohjelmiston käyttö kokonaan, poistettava kaikki asennetut ohjelmistokopiot tietokoneiltaan ja poistettava kaikki muilla tietovälineillä olevat kopiot tai luovutettava ne myyjälle, ellei hänellä ole lakisääteistä velvoitetta säilyttää niitä pidemmän aikaa. Myyjän pyynnöstä asiakas vahvistaa kirjallisesti, että edellä mainitut toimenpiteet on toteutettu täysimääräisesti, tai tarvittaessa selittää syyt pidempään säilytykseen. Lisäksi asiakkaan on nimenomaisesti sovittava kolmannen osapuolen kanssa, että se noudattaa tämän kohdan 4.9 mukaista oikeuksien myöntämisen laajuutta. Ostettujen tilavuuspakettien jakaminen ei ole sallittua.

5. Hinnat ja maksuehdot

5.1. Ellei myyjän tuoteselosteessa toisin mainita, ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, joihin sisältyy lakisääteinen liikevaihtovero. Mahdolliset ylimääräiset toimitus- ja toimituskulut ilmoitetaan erikseen kunkin tuotteen kuvauksessa.

5.2. Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin suuntautuvista toimituksista voi yksittäistapauksissa aiheutua lisäkustannuksia, joista myyjä ei ole vastuussa ja joista asiakas vastaa. Tällaisia ovat esimerkiksi pankkien suorittamista rahansiirroista aiheutuvat kustannukset (esim. tilisiirtomaksut, valuutanvaihtomaksut) tai tuontitullit tai -verot (esim. tullimaksut). Tällaisia kustannuksia voi aiheutua myös rahansiirrosta, jos toimitusta ei tehdä Euroopan unionin ulkopuoliseen maahan, mutta asiakas suorittaa maksun Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta.

5.3. Maksuvaihtoehto(t) ilmoitetaan asiakkaalle myyjän verkkokaupassa tai vastaavalla markkinapaikalla.

5.4. Jos on sovittu ennakkomaksusta pankkisiirtona, maksu erääntyy maksettavaksi välittömästi sopimuksen tekemisen jälkeen, elleivät osapuolet ole sopineet myöhemmästä eräpäivästä.

5.5. Kun maksat käyttämällä maksupalveluntarjoajan PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal") tarjoamaa maksutapaa, maksu käsitellään PayPalin kautta PayPalin käyttöehtojen mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, tai jos asiakkaalla ei ole PayPal-tiliä, maksujen suorittamista ilman PayPal-tiliä koskevien ehtojen mukaisesti, jotka ovat saatavilla osoitteessa https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5.6. Jos asiakas on maksuhäiriöinen, meillä on oikeus periä korkoa, joka vastaa liikepankkien avoinna olevista tilinylityksistä perimää korkoa, kuitenkin vähintään 4% Bundesbankin diskonttokorkoa korkeampaa korkoa, lisättynä sovellettavalla lakisääteisellä arvonlisäverolla. Korko erääntyy välittömästi.

6. Toimitus- ja toimitusehdot

6.1. Digitaalinen sisältö asetetaan asiakkaan saataville sähköisessä muodossa ladattavaksi tarjoamalla latauslinkki. Tuoteavaimet lähetetään asiakkaalle sähköpostitse.

 

 1. Omistusoikeuden säilyttäminen

7.1. Pidätämme tavaran omistusoikeuden siihen asti, kunnes kaikki saatavamme, joihin meillä on oikeus liikesuhteen perusteella asiakkaan kanssa, on maksettu kokonaisuudessaan.

7.2. Omistuksenpidätyksen vahvistaminen ei merkitse sopimuksen peruuttamista. Meillä on kuitenkin oikeus kohtuullisen ajan kuluttua muutoin luovuttaa tavarat, joiden omistusoikeuden pidättämistä on vaadittu, ja toimittaa asiakkaalle sama tai vastaava tavara sen jälkeen, kun kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan.

 

8. Loppusäännökset

8.1. Sopimuskumppanilla on oikeus siirtää sopimussuhteesta johtuvia oikeuksia ja vaatimuksia kolmansille osapuolille vain myyjän etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella. HGB:n 354 a §:ää ei sovelleta; HGB:n 354 a §:ää ei sovelleta kuluttajiin.

8.2. Liiketoimintasuhteen alkaessa asiakastiedot, jotka voivat olla myös henkilötietoja, tallennetaan ja käsitellään ja välitetään siinä määrin kuin se on tarpeen tilauksen toteuttamiseksi.

8.3. Sovelletaan yksinomaan Saksan lakia, lukuun ottamatta YK:n kauppalakia ja viittauksia kansainväliseen prosessioikeuteen ja yksityisoikeuteen. Kuluttajien osalta tätä lainvalintaa sovelletaan vain siltä osin kuin kuluttajan asuinpaikkavaltion lain ei-pakolliset säännökset tarjoavat laajempaa suojaa.

8.4. Yksinomainen oikeuspaikka kaikissa riita-asioissa, jotka johtuvat sopimuksista, joihin näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan, on myyjän kotipaikka; myyjällä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan missä tahansa laillisesti sallitussa oikeuspaikassa. Tätä asetusta ei sovelleta kuluttajiin

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)

fiFI
0
  0
  Sinun ostoskorisi
  Ostoskorisi on tyhjäPalaa kauppaan